Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Rēzeknes novada pašvaldībā

Drukāt

Rēzeknes novada pašvaldība  2018. gada  6.decembra domes sēdē apstiprināja saistošos noteikumus, kas paredz decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu un uzskaites kārtību, asenizatoru reģistrācijas kārtību, atbildību par saistošo noteikumu neievērošanu.

Noteikumu mērķis – organizēt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem, noteikt decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu apsaimniekošanas (attīrīšanas, savākšanas, transportēšanas), uzraudzības un kontroles prasības, lai aizsargātu cilvēku dzīvību un veselību, nodrošinātu vides aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, nodrošināt normatīvajos aktos noteikto notekūdeņu attīrīšanas un savākšanas prasību ievērošanu Rēzeknes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Saistošie noteikumi Nr.19 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Rēzeknes novada pašvaldībā” nosaka, ka pašvaldības administratīvajā teritorijā esoša nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs, kura nekustamais īpašums atrodas ciema teritorijā (Mākoņkalna pagastā- vienīgi Lipušku ciems), kura robežas iezīmētas pašvaldības teritorijas plānojumā, līdz 2019.gada 31.decembrim iesniedz Mākoņkalna pagasta pārvaldē pirmreizējo decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu saskaņā ar paraugu ( http://rezeknesnovads.lv/wp-content/uploads/2014/04/SN_Nr_19_decentr_kanaliz_pakalp_sniegs_preciz_ar_ciemu_pielik_2018_dec_veidl.docx ).

Saistošie noteikumi ir attiecināmi visām fiziskajām un juridiskajām personām pašvaldības administratīvajā teritorijā, kuru īpašumā vai valdījumā ir decentralizētās kanalizācijas sistēma un kam māja vai vasarnīca nav pieslēgti centralizētai kanalizācijas sistēmai, un notekūdeņu savākšanai vai attīrīšanai izmanto: rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada apkārtējā vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par pieciem kubikmetriem diennaktī, septiķus (rūpnieciski ražotu vai individuāli izgatavotu tvertni ar 2 vai vairākām kamerām cilvēka radīto notekūdeņu un fekālo nogulšņu nostādināšanai ar pārplūdi vidē pēc nostādināšanas); notekūdeņu krājtvertnes, kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, septisko tvertņu dūņas, fekālijas vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumi.

Pilna saistošo noteikumu Nr.19 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Rēzeknes novada pašvaldībā” redakcija ir pieejama Rēzeknes novada mājas lapā: http://rezeknesnovads.lv/saistosie-noteikumi/ , kā arī griežoties Mākoņkalna pagasta pārvaldē.

Atpūtas vakars “Pretī pavasarim”

Drukāt

Lai kā pavasara putnu čalas
Jūsu dzidrie smiekli skan;
Un lai Jūsu acis priekiem neredz malas
Jo tās spoži kā saule mirdz.

Par godu starptautiskajai sieviešu dienai Mākoņkalna tautas namā 9. martā tika rīkots atpūtas vakars “Pretī pavasarim”.  Atpūtas vakara gaitā, ar pavasara ziediem tika sveiktas pagasta sievietes. Pasākums risinājās vieglā nepiespiestā atmosfērā ar dažādiem interesantiem, aizraujošiem un amizanti konkursiem. Lai priecētu daiļā dzimuma pārstāves,pagasta vīrieši bija ļoti aktīvi, pozitīvi un iesaistījās visos konkursos. Pēc tam diskobales ritmos,sekoja dejas līdz vēlai naktij.

Mākoņkalna tautas nama vadītāja Skaidrīte Beitāne

Ziemas sporta spēles Mākoņkalnā 2019

Drukāt

Mākoņkalna tautas nams ik gadu rīko ziemas sporta spēles, lai veicinātu veselīgu dzīvesveidu un labu atpūtu dabā. Šogad tās noritēja 23. februārī. Sacensībās piedalījās piecas komandas katrā komandā pa četriem dalībniekiem.
Sporta spēles sastāvēja no sešām disciplīnām laukā un četrām iekštelpās. Lauka disciplīnas orientējas uz ātrumu un izveicību, savukārt iekštelpās risinājās no jau par tradicionālām sacensībām kļuvušās: novuss, dambrete, šautriņas.
Par sporta spēļu uzvarētājiem kļuva komanda ar nosaukumu Mednieki, otro vietu ieguva Lieliskais 4, godpilnajā trešajā vietā palika Lipa. Visas komandas tika apbalvotas un suminātas. Pēc oficiālas daļas nobeiguma visi tika cienāti ar garšīgu sautējumu.

Mākoņkalna tautas nama vadītāja Skaidrīte Beitāne

 

ELFLA projekts „Aprīkojuma iegāde Mākoņkalna kultūras nama darbības pilnveidošanai”

Drukāt

Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldes Mākoņkalna pagasta struktūrvienībā tika  īstenots  ELFLA  projekts „Aprīkojuma iegāde Mākoņkalna kultūras nama darbības pilnveidošanai”. Projekta numurs 17-01-AL15-1019.2202-00045. Projektu realizējot, tika sašūts viens skatuves aizskaru komplekts, iegādāta  audio teknika. Projekta mērķis bija uzlabot vizuālo skatuves tēlu un pasākumu atskaņošanas kvalitāti. Pirmais pasākums, kurš risinājās pēc projekta realizācijas, bija LR Proklamēšanas simtā gadadiena. Pateicoties iegādātajam aprīkojumam, pasākuma vizuālais tēls un skaņas kvalitāte bija augstā līmenī.  Projekta kopējās izmaksas  1560,52 EUR. T.sk. pašvaldības līdzfinansējums 399,80 Eur.

 
   Projektu koordinatore:  M.Rukmane.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.

Latvijas Republikas proklamēšanas 100.gadadiena Mākoņkalna pagastā

Drukāt

            Latvijai Republikas Proklamēšanas gadadiena 18. novembris šogad bija jo īpaši svarīgs, tika svinēta simtā gadadiena, kopš Latvija kļuva par neatkarīgu valsti. Mākoņkalna tautas namā svinīgais pasākums sākas plkst. 15.00 zāle bija pārpildīta ar skatītājiem. Pasākuma tematika bija Latvijas piedzīvotais un izdzīvotais simts gados, atskatoties pagātnē pa desmitgadēm. Pirmā desmitgade vēstīja par valsts dibināšanas pirmsākumiem un pirmajiem tās soļiem kā neatkarīgai valstij. Otrā desmitgade par valsts uzplaukumu tautsaimniecības jomā. Trešajā desmitgadē Latvijas valstij un tautai nācās piedzīvot smagus brīžus. Ceturtā desmitgade nācās pielāgoties pie jaunajām pārmaiņām. Piektā un sestā desmitgade balstījās un vienlīdzību un stabilitāti. Septītajā desmitgade brieda pārmaiņu laiks. Astotajā desmitgadē Latvija atdzima no jauna, tauta kļuva vienota. Devītā desmitgade iestāšanās ES un NATO. Desmitā desmitgade labklājības līmeņa celšanās un jauno inovāciju laiks.

          Pasākumā piedalījās Mākoņkalna mazākie iedzīvotāji no pirmskolas izglītības iestādes, kuri skatītājus priecēja ar skaistām dzejas rindām, raitu deja soli un skanīgu dziesmu. Lielākās meitenes ved latviešu tautu deju danci. Saksofona skaņu spēli un klavieru skaņdarbu izpildīja jaunie pagasta muzikanti. Mākoņkalna folkloras kopa skandināja tik pazīstamas un Latvijas tautai mīlētas dziesmas. Vēstures griežos atskatījās L.Zaremba, V.Zaremba, T. Kudrjavceva, E.Pokule, S.Šķesters.

          Pasākuma gaitā tika apbalvoti godprātīgākie un čaklākie pagasta iedzīvotāji: Dz. Zaharova, J.Brokāne, J.Obuhs, kā arī sveikti trīs pagasta pilngadnieki. Pēc svinīgās daļas noslēgšanās visi tika cienāti ar simtgades torti. Pasākuma beigās, kā dāvana skatītājiem bija salūts.