Mūsu mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”)

Mūsu mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), lai palīdzētu uzlabot vietnes lietošanas pieredzi, kvalitāti un nodrošinātu tās teicamu darbību.

Pabeigti Annas ielas pārbūves darbi Mākoņkalna pagasta Lipuškos

Drukāt

Rēzeknes novada Mākoņkalna pagasta Lipuškos ir pabeigti Annas ielas pārbūves darbi. Annas ielas pārbūvi veica SIA  “Vaivars”, pārbūves darbu būvuzraudzību veica SIA "ACM Projekts". Uz ielas 250m garumā tika uzklāts asfalta segums- 992,39m2  un šķembu segums- 529,58m2. Tika uzstādītas caurtekas, ceļazīmes, ierīkotas nobrauktuves un atjaunota zaļā zona apsējot to ar daudzgadīgo zāli. Līdz ar to iedzīvotājiem un uzņēmējiem ir pieejama vēl viena labiekārtota iela Lipušku ciemā. Kopējās izmaksas sastāda 48 175 eiro ar PVN.

Mākoņkalna pagasta pārvalde pateicas Rēzeknes novada pašvaldībai par piešķirtajiem papildus finanšu līdzekļiem  autoceļu uzturēšanai, kā arī būvdarbu un būvuzraudzības veicējiem par veiksmīgu kopdarbu Annas ielas pārbūves darbu realizēšanā.

Teksts un foto:

Rolands Kalvis

Ziedu izstāde Mākoņkalna tautas namā

Drukāt

 Rudens ir tas laiks, kad katram no mums dārzā zied kāda gladiola, mārtiņroze, dālija vai cīnija. Un protamas ikviens no mums grib parādīt sava dārza krāšņāko rotu – ziedus.

       Septembra sākumā Mākoņkalna tautas namā notika ziedu izstādē. Ziedu izstādi veidoja deviņpadsmit pagasta iedzīvotāji. Ikvienu izstādes apmeklētāju priecēja aptuveni simts krāšņo ziedu kompozīciju, visās varavīksnes krāsās. Ne tikai krāsā, bet arī patīkamā ziedu smarža virmoja tautas nama telpās. Ziedu apskate priecē gan acis, gan dvēseli ikkatrs apmeklētājs varēja apskatīt jaunu vēl priekš sevis nezināmu ziedu šķirni, vai kādu neredzētu zieda nokrāsu.

        Liels paldies visiem izstādes veidotājiem!

 

Teksts :

Mākoņkalna Tautas nama vadītāja Skaidrīte Beitāne

Foto: Lilita Kudrjavceva

 

Rēzeknes novada dienas Mākoņkalnā

Drukāt

     Rēzeknes novada dienu pasākumi Mākoņkalna pagastā sākās jau ar 13. jūliju. Nedēļās garumā varēja baudīt foto izstādi “Pagasta ainavas”.  Foto izstādē varēja vērot gan tik ļoti ierastus un sirds siltus pagasta dabas skatus, gan vēl neredzētas un pārsteidzošas dabas ainavas.

       17. jūlijā Mākoņkalna tautas nams organizētāja velo sacensības ‘Mākoņkalns 2020”. Kopējais trases garums bija 10 km, neskatoties uz karstajiem laika apstākļiem, sacensības piedalījās vienpadsmit dalībnieki. Sīvā cīņā pirmo vietu izcīnīja M.M., otrajā vietā ar nelielu atstarpi finišēja Ņ.S. un godpilno trešo vietu ieguva M.Š. Visi velo sacensību dalībnieki, tika sumināti un apbalvoti noslēguma koncertā 18. jūlijā.

Sestdien, 18. jūlijā, visas dienas garumā bērniem bija iespēja izpausties mākslā, izrādīt savu veiklību sporta sacensībās.

       Rēzeknes novada dienas Mākoņkalna pagastā noslēdzās ar Mākoņkalna tautas nama rīkoto koncertu veltītu dzimtajam novadam. Koncertā varēja baudīt Mākoņkalna tautas nama kolektīvu sniegumu. Koncertu ieskandināja Mākoņkalna folkloras kopa, pēc tam sekoja Zāļu sievas uznāciens, kur ikvienam klātesošajam, tika noteikta diagnoze un piemērota ārstēšanas metode, pielietojot tautas medicīnu.  Pasākuma laikā ar dziesmām uzstājas krievu vokālais ansamblis un solists G.Š. Savu raito deju soli par prieku skatītājiem izdejoja līnijdeju grupa “Super star”. Noslēgumā visi kopā vienojās kopdziesmā par godu Rēzeknes novadam.

       Paldies viesiem dalībniekiem un skatītājiem, kurus kopā vienoja Rēzeknes novada dienu svinības.

Teksts :

Mākoņkalna Tautas nama vadītāja Skaidrīte Beitāne

Brīvā laika pavadīšanas centra “Strops” vadītāja Jekaterina Itkača

Foto: Lilita Kudrjavceva

Veselības inspekcija: Rāznas ezera Lipušku peldvietā atļauts peldēties

Drukāt

Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļa informē, ka 2020. gada 10. jūlijā Rāznas ezera peldvietā Lipuškos Mākoņkalna pagastā tika veikta peldvietu ūdens atkārtota paraugu noņemšana un testēšana atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 28. novembra noteikumu Nr.692 „Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība” prasībām. Pamatojoties uz mikrobioloģiskajiem izmeklējumiem un vizuālajiem novērojumiem – peldvietu ūdens kvalitāte Rāznas ezera peldvietā neapdraud peldētāju veselību un ir atļauts peldēties.

Ludmila Vainiņa,
Sabiedrības veselības departamenta
Latgales kontroles nodaļas vadītāja

Par nekustamā īpašuma izsoli Mākoņkalna pagastā, īpašums „Mākoņkalna pamatskola”

Drukāt

     Izsoles objekts – Rēzeknes novada nekustamais īpašums  „Mākoņkalna pamatskola”, atrodas Mākoņkalna  pagastā, Rēzeknes novadā, ar kadastra Nr.7872 008 0257.Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala (kad. apz. 7872 008 0529) 7111 m2 platībā un skolas ēkas (kad. apz. 7872 008 0257 001)  978.0 m2 platībā.

     Nekustamā īpašuma nosacītā cena –    EUR 31 789.11 (trīsdesmit viens tūkstotis septiņi simti  astoņdesmit deviņi   euro, 11 centi), kas ir arī izsoles sākumcena. Visa nosolītā nekustamā īpašuma cena tiek samaksāta euro.

     Izsoles solis – EUR 320,00 (trīs  simti divdesmit euro, 00 centi).

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2020.gada 17.jūlija plkst.13:00 un noslēdzas 2020.gada 17.augustā plkst. 13:00.

Pretendentu reģistrācija notiek no 2020.gada 17.jūlija plkst. 13:00 līdz 2020.gada 6.augustam plkst.23:59 elektronisko izsoļu vietnes https://izsoles.ta.gov.lv uzturētā izsoļu dalībnieku reģistrā pēc oficiāla paziņojuma par izsoli publicēšanas Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv.

    Izsoles pretendenti- fiziskas personas, kuras vēlas savā vai cita vārdā vai juridiskās personas vārdā pieteikties izsolei, to veic elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 

    Izsoles dalības maksa – EUR 20,00 (divdesmit euro, 00 centi),

    Izsoles nodrošinājuma nauda – 10 % no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i. EUR. 3178.91 (trīs tūkstoši  viens simts septiņdesmit astoņi  euro, 91 cents),  ieskaitāma Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienības “Mākoņkalna pagasta pārvalde”, reģ. Nr.40900027411  AS “Swedbank” norēķinu kontā: Nr.LV56HABA0551046661635, kods HABALV22. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā.

    Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv un https://izsoles.ta.gov.lv pēc sludinājuma publicēšanas elektronisko izsoļu vietnē.