Mūsu mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”)

Mūsu mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), lai palīdzētu uzlabot vietnes lietošanas pieredzi, kvalitāti un nodrošinātu tās teicamu darbību.

Mākoņkalna pagasts-kapusvētki.

Drukāt

7.jūnijā  plkst-    14.00  Škrabu kapsētā

21.jūnijā  plkst-   13.00 Veczosnas kapsētā

21.jūnijā  plkst-    14.00 Birzgaļu kapsētā

28.jūnijā  plkst-     12.00 Zastenku kapsētā

28.jūnijā  plkst-     13.00 Rukmaņu kapsētā

28.jūnijā  plkst-       13.00 Ģiņeviču kapsētā

28.jūnijā  plkst-      14.00 Vecstašuļu kapsētā

12.jūlijā  plkst-      12.00 Piertnīku  kapsētā

19.jūlijā  plkst-       11.00 Viraudas kapsētā

26.jūlijā  plkst-       13.30 Lipušku kapsētā

26.jūlijā  plkst-       14.00 Lucišku kapsētā

27.jūlijā  plkst-        15.00 Miera kapsētā (Sv.Mise Zosnas baznīcā plkst.14.15.)

9.augustā  plkst-     12.00 Zelenpoles kapsētā

24.maijs-Eiropas Parlamenta vēlēšanas.

Drukāt

Sestdien-24.maijā ikviens ir aicināts doties uz Eiropas Parlamenta vēlēšanām un ievēlēt savus pārstāvjus vienā no Eiropas Savienības svarīgākajām lēmējinstitūcijām- Eiropas Parlamentā.Eiropas savienībā noteiktais Eiropas Parlamenta vēlēšanu laiks ir no 22.līdz 25.maijam.Lai piedalītos EP vēlēšanās, ir nepieciešama derīga pase vai identifikācijas karte.Vālēšanu dienā 24.maijā-iecirkņi būs atvērti no 07:00 līdz 20:00.Nobalsot varēs arī ātrāk.Iepriekšējā balsošana notiks trīs dienas pirms vēlēšanu dienas:trešdien, 21.maijā to varēs izdarīt no 17:00 līdz 20:00, ceturtdien,22.maijā no 09: līdz 12:00 un piektdien, 23.maijā, no10:00 līdz16:00.EP vēlēšanās var balsot tikai pilntiesīgie pilsoņi.Balsot Eiropas Parlamenta vēlēšanās vēlētāji drīkst  vienu reizi.Mākoņkalna pagastā vēlēšanu iecirknis Nr.744 atrodas—Mākoņkalna pagasta pārvalde Skolas-3.Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ un viņu aprūpētāji, var pieteikties, balsošanai vēlētāju atrašanās vietā, aizpildot pieteikumu, sazinoties pa telf:64646726.Vēlēšanu iecirkņa darba laiks:Pirmdien, 19.maijā:16:00-20:00, otrdien, 20.maijā:9:00-13:00.

Izmanto iespēju---piedalies!

Māmiņu diena-Mākoņkalna pagastā.

Drukāt

Ko lai māmiņai es veltu?

Šodien svētku diena klāt.

Uzzīmēšu sauli zelta,

Steigšu viņai dāvināt.

Kad laukā plaukst bērzi, zied tulpes un narcises mēs svinam Māmiņu dienu.

Arī Mākoņkalna pirmsskolas izglītības iestādes bērni šogad šai dienai cītīgi gatavojās, jo savus dzejolīšus skandēja, dziedāja dziesmas un rādīja ludziņu ne tikai savām māmiņām, bet visām pagastā dzīvojošajām māmiņām un vecmāmiņām.Sniedzot koncertu Tautas namā bērni rādīja ko prot no visas sirds.Noslēgumā katrai māmiņai tika dāvināts ziedu pušķis,bet savām māmiņām bērni bija gatavojuši īpašas dāvanas.Lielākie bērni zīmēja māmiņu portretus,bet mazākie skaistu pavasara puķi.

Paldies jāsaka Tautas nama vadītajai Skaidrītei Beitānei par garšīgo kūku un lego klučiem, kuri tika pasniegti bērniem kā balva par sniegto koncertu.

Veniranda Laizāne.

Skaidrojums par kūtiņu dokumentu kārtošanu

Drukāt

 

Skaidrojums par kūtiņu dokumentu kārtošanu.

 

Iepazīstoties ar Valsts zemes dienesta rīcībā esošajiem atsevišķiem dokumentiem par SIA „Mākoņkalns” bilancē bijušo daudzdzīvokļu māju  (Lipuškos) privatizāciju konstatējams, ka:

 

-atbilstoši līgumiem par pajām īpašumā ir iegūta tikai dzīvojamā māja- attiecīgie dzīvokli, līgumos nav norādīta informācija par funkcionāli saistītiem objektiem, t.sk., saimniecības ēkām.

 

-zemes robežu plānos attēlotas tikai dzīvojamās mājas un pilnā tehniskā inventarizācija ir veikta tikai dzīvojamām mājām (arī vēsturiskajos dokumentos).

 

-zeme zem dzīvojamām mājām dzīvokļa īpašniekiem ir nodota īpašumā bez atlīdzības.

 

Ņemot vērā iepriekš minēto, secināms, ka ar minētajiem līgumiem personas par pajām ieguvušas tikai dzīvokļus, bez saimniecības ēkām.

 

 

 

Lai uzsāktu saimniecības ēkas privatizācijas procesu, personas rīcībā jābūt dokumentam par saimniecības ēkas iegūšanu īpašumā par pajām.

 

Ja personas rīcībā ir vienošanās (līgums) ar SIA „Mākoņkalns” par saimniecības ēku (kūtiņu) iegūšanu īpašumā par pajām, tad jāvēršas Valsts zemes dienesta Latgales reģionālajā nodaļā un jāpasūta būvju kadastrālā uzmērīšana un kadastra datu reģistrācija/aktualizācija Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.

 

Ja minētā vienošanās(līgums) nav personas rīcībā un persona zina, ka tā par pajām ir iegādājusies saimniecības ēku, tad attiecīgie dokumenti iespējams meklējami arhīvā(iespējams Rēzeknes zonālajā valsts arhīvā htt://www.arhivi.lv/index.php?&480).

 

Ja saimniecības ēku privatizācijas dokumenti nav arī arhīvā un ja personas interesē šo saimniecības ēku dokumentus „legalizēt”, tad personai jāvēršas vietējā pašvaldības būvvaldē, lai „legalizētu” saimniecības ēkas piederības dokumentus.

 

Ja saimniecības ēkas piederības dokumentu „legalizācijas”nav iespējama, tad īpašuma tiesību atzīšanai uz saimniecības ēkām jāvēršas tiesā, jo Civillikuma 1024.pants paredz, ka persona, kura desmit gadus ir lietojusi nekustamo īpašumu, kurš nav ierakstīts zemesgrāmatā, ir atzīstama par tādu, kas ieguvusi nekustamo īpašumu ar ieilgumu un tam ir tiesības to ierakstīt zemesgrāmatā.

 

Atkarībā no reģistrācijai iesniegto saimniecības ēku privatizācijas dokumentu satura Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā tiks veikta kadastra objekta reģistrācija.

 

   Vecākais metodikas eksperts(zonētājs)Valguts Viliņš.

 

 

 

Informācija lauksaimniekiem.

 

    Ministru kabineta noteikumi Nr.735” Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”15.pants nosaka, ka Valsts institūcijas informāciju par iznomājamiem to valdījumā vai turējumā esošiem neapbūvētiem lauksaimniecībā izmantojamiem zemes gabaliem ievieto attiecīgās valsts institūcijas oficiālajā mājaslapā internetā, bet pašvaldība informāciju par iznomājamiem tā valdījumā vai turējumā esošiem neapbūvētiem lauksaimniecībā izmantojamiem zemes gabaliem izliek redzamā vietā pašvaldības  domes ēkā.Rēzeknes novada pašvaldībā šāda informācija ir pieejama pagasta pārvaldēs, informē Rēzeknes novada pašvaldības zemes lietu speciāliste –Anita Bringule.

lauksaimniekiem

Drukāt

INFORMĀCIJA LAUKSAIMNIEKIEM

 

Vēl līdz  1. maijam var iesniegt LAD Lauku bloku precizēšanas pieprasījumu par zemi, kas jau ir sakopta uz bloku precizēšanas brīdi. Pēc 1. maija iesniegtos precizēšanas pieprasījumus LAD ir tiesīgs noraidīt.

Īpašais atbalsts par liellopiem   līdz 100 euro par liellopu (telēm- par gaļas šķirni vai gaļas krustojuma, visiem buļļiem). Liellopiem jāatrodas atbalsta pretendenta ganāmpulkā vismaz 6 mēnešus un 16 mēnešu vecumu jāsasniedz  2014. gada laikā. Platību maksājumu iesniegums jāiesniedz līdz 15. maijam. Atbalsttiesīgo liellopu skaits tiks noteikts pēc LDC datiem uz 31.12.2014.

LAD avansa maksājumus izmaksās ātrāk. Pieņemts lēmums izmaksāt lauksaimniekiem avansu  50% apmērā par pārejas posma valsts atbalstu ( atdalītais PPVA par platībām –APL un laukaugu platībām –ALA) jau pēc 1. maija. Pirmajiem izmaksās tiem lauksaimniekiem, kuri līdz šā gada 1. maijam būs iesnieguši platību maksājumu pieteikumu LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS). Pārējiem klientiem avansu izmaksas tiks uzsāktas jūnijā.

Par kūtsmēslu krātuvēm2014. gada 27. jūlijā beidzas  pārejas periods, kurā lopkopības uzņēmumiem ir jānodrošina kūtsmēslu apsaimniekošana atbilstoši MK noteikumiem Nr.628, kas paredz, ka kūtsmēslu krātuve nepieciešama visās saimniecībās, kur ir 10 un vairāk dzīvnieku vienības. Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu no 09.05.2014. līdz 09.06.2014. jaunu kūtsmēslu krātuvju būvniecībai, esošo kūtsmēslu krātuvju rekonstrukcijai, nepieciešamo būvmateriālu   un stacionāro iekārtu iegādei.

Par akcīzes degvielu Dīzeļdegvielas iegādei 2014. gadā no 10. aprīļa līdz 2. jūnijam iesniedz LAD iesniegumu. Atbrīvojumu dīzeļdegvielai ir tiesīgs saņemt lauksaimnieks, kurš veic saimniecisko darbību, ir reģistrēts VID kā nodokļu maksātājs. Ienākumiem no 1 ha jābūt vismaz 284.57 euro un  0,2 liellopu vienības uz 1 ha pļavas un ganības vai aramzemē sēto zālāju.

Par Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) Rēzeknes nodaļas

     rīkotajiem semināriem

 

22.04.2014. plkst. 13.00 Mākoņkalna Tautas nama zālē LAD izsniegs platībmaksājumu iesniegumus un bloku kartes 2014. gadam.

 

23.aprīlī (Rēzeknē, Dārzu ielā 7a, semināru zālē, pl.10:00 – 14:30) notiks seminārs „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta saņemšanas iespējas lauksaimniekiem, izpildāmie nosacījumi un kontroles kārtība”

24.aprīlī (Rēzeknē, Dārzu ielā 7a, semināru zālē, pl.09:30 – 12:30) notiks seminārs „Kūtsmēslu krātuvju būvniecība un rekonstrukcija”.

Seminārā informāciju sniegs Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālas vides pārvaldes pārstāvis par kūtsmēslu apsaimniekošanai izvirzītajām vides prasībām un  Rēzeknes novada pašvaldības būvvalde informēs par mēslu krātuvju izveides nosacījumiem un kārtību. Ir plānots pieaicināt arī speciālistus no būvniecības uzņēmumiem.

      28.aprīlī zemnieku saimniecībā „Ošlejas”, Gribolva, Galēnu pagasts, Riebiņu novads, pl. 10:00 – 16:30 notiks seminārs „Lauksaimniecības produkciju ražojošo saimniecību konkurētspējas palielināšana”

Šim semināram jāpiesakās, zvanot uz LLKC Rēzeknes nodaļu 64625254 vai elektroniski Valsts Lauku tīkla mājas lapā www.laukutikls.lv (sadaļā: „Piesakies bezmaksas izglītojošiem semināriem”).

24. un 25.aprīlī tiks rīkotas ATVĒRTO DURVJU DIENAS(Rēzekne, Dārzu iela 7a, 303.kab.).Ikvienam, kuram ir aktuāla doma par saimniekošanu laukos, individuālas konsultācijas pie speciālistiem.

Saņemt plašāku informāciju var pie lauku attīstības konsultantes Valijas Jekimovas Mākoņkalna pagasta pārvaldē, katru otrdien,  no plkst.. 8.30 līdz 12.00 vai arī LLKC Rēzeknes nodaļas birojā, Dārzu ielā 7a, 303. kabinetā.

Informāciju sagatavoja LLKC Rēzeknes nodaļas lauku attīstības konsultante  Valija Jekimova, mob.28373688