Par nekustamā īpašuma izsoli Mākoņkalna pagastā, īpašums „Mākoņkalna pamatskola”

Drukāt

     Izsoles objekts – Rēzeknes novada nekustamais īpašums  „Mākoņkalna pamatskola”, atrodas Mākoņkalna  pagastā, Rēzeknes novadā, ar kadastra Nr.7872 008 0257.Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala (kad. apz. 7872 008 0529) 7111 m2 platībā un skolas ēkas (kad. apz. 7872 008 0257 001)  978.0 m2 platībā.

     Nekustamā īpašuma nosacītā cena –    EUR 31 789.11 (trīsdesmit viens tūkstotis septiņi simti  astoņdesmit deviņi   euro, 11 centi), kas ir arī izsoles sākumcena. Visa nosolītā nekustamā īpašuma cena tiek samaksāta euro.

     Izsoles solis – EUR 320,00 (trīs  simti divdesmit euro, 00 centi).

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2020.gada 17.jūlija plkst.13:00 un noslēdzas 2020.gada 17.augustā plkst. 13:00.

Pretendentu reģistrācija notiek no 2020.gada 17.jūlija plkst. 13:00 līdz 2020.gada 6.augustam plkst.23:59 elektronisko izsoļu vietnes https://izsoles.ta.gov.lv uzturētā izsoļu dalībnieku reģistrā pēc oficiāla paziņojuma par izsoli publicēšanas Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv.

    Izsoles pretendenti- fiziskas personas, kuras vēlas savā vai cita vārdā vai juridiskās personas vārdā pieteikties izsolei, to veic elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 

    Izsoles dalības maksa – EUR 20,00 (divdesmit euro, 00 centi),

    Izsoles nodrošinājuma nauda – 10 % no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i. EUR. 3178.91 (trīs tūkstoši  viens simts septiņdesmit astoņi  euro, 91 cents),  ieskaitāma Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienības “Mākoņkalna pagasta pārvalde”, reģ. Nr.40900027411  AS “Swedbank” norēķinu kontā: Nr.LV56HABA0551046661635, kods HABALV22. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā.

    Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv un https://izsoles.ta.gov.lv pēc sludinājuma publicēšanas elektronisko izsoļu vietnē.