Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Rēzeknes novada pašvaldībā

Drukāt

Rēzeknes novada pašvaldība  2018. gada  6.decembra domes sēdē apstiprināja saistošos noteikumus, kas paredz decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu un uzskaites kārtību, asenizatoru reģistrācijas kārtību, atbildību par saistošo noteikumu neievērošanu.

Noteikumu mērķis – organizēt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem, noteikt decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu apsaimniekošanas (attīrīšanas, savākšanas, transportēšanas), uzraudzības un kontroles prasības, lai aizsargātu cilvēku dzīvību un veselību, nodrošinātu vides aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, nodrošināt normatīvajos aktos noteikto notekūdeņu attīrīšanas un savākšanas prasību ievērošanu Rēzeknes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Saistošie noteikumi Nr.19 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Rēzeknes novada pašvaldībā” nosaka, ka pašvaldības administratīvajā teritorijā esoša nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs, kura nekustamais īpašums atrodas ciema teritorijā (Mākoņkalna pagastā- vienīgi Lipušku ciems), kura robežas iezīmētas pašvaldības teritorijas plānojumā, līdz 2019.gada 31.decembrim iesniedz Mākoņkalna pagasta pārvaldē pirmreizējo decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu saskaņā ar paraugu ( http://rezeknesnovads.lv/wp-content/uploads/2014/04/SN_Nr_19_decentr_kanaliz_pakalp_sniegs_preciz_ar_ciemu_pielik_2018_dec_veidl.docx ).

Saistošie noteikumi ir attiecināmi visām fiziskajām un juridiskajām personām pašvaldības administratīvajā teritorijā, kuru īpašumā vai valdījumā ir decentralizētās kanalizācijas sistēma un kam māja vai vasarnīca nav pieslēgti centralizētai kanalizācijas sistēmai, un notekūdeņu savākšanai vai attīrīšanai izmanto: rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada apkārtējā vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par pieciem kubikmetriem diennaktī, septiķus (rūpnieciski ražotu vai individuāli izgatavotu tvertni ar 2 vai vairākām kamerām cilvēka radīto notekūdeņu un fekālo nogulšņu nostādināšanai ar pārplūdi vidē pēc nostādināšanas); notekūdeņu krājtvertnes, kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, septisko tvertņu dūņas, fekālijas vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumi.

Pilna saistošo noteikumu Nr.19 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Rēzeknes novada pašvaldībā” redakcija ir pieejama Rēzeknes novada mājas lapā: http://rezeknesnovads.lv/saistosie-noteikumi/ , kā arī griežoties Mākoņkalna pagasta pārvaldē.