Skaidrojums par kūtiņu dokumentu kārtošanu

Drukāt

 

Skaidrojums par kūtiņu dokumentu kārtošanu.

 

Iepazīstoties ar Valsts zemes dienesta rīcībā esošajiem atsevišķiem dokumentiem par SIA „Mākoņkalns” bilancē bijušo daudzdzīvokļu māju  (Lipuškos) privatizāciju konstatējams, ka:

 

-atbilstoši līgumiem par pajām īpašumā ir iegūta tikai dzīvojamā māja- attiecīgie dzīvokli, līgumos nav norādīta informācija par funkcionāli saistītiem objektiem, t.sk., saimniecības ēkām.

 

-zemes robežu plānos attēlotas tikai dzīvojamās mājas un pilnā tehniskā inventarizācija ir veikta tikai dzīvojamām mājām (arī vēsturiskajos dokumentos).

 

-zeme zem dzīvojamām mājām dzīvokļa īpašniekiem ir nodota īpašumā bez atlīdzības.

 

Ņemot vērā iepriekš minēto, secināms, ka ar minētajiem līgumiem personas par pajām ieguvušas tikai dzīvokļus, bez saimniecības ēkām.

 

 

 

Lai uzsāktu saimniecības ēkas privatizācijas procesu, personas rīcībā jābūt dokumentam par saimniecības ēkas iegūšanu īpašumā par pajām.

 

Ja personas rīcībā ir vienošanās (līgums) ar SIA „Mākoņkalns” par saimniecības ēku (kūtiņu) iegūšanu īpašumā par pajām, tad jāvēršas Valsts zemes dienesta Latgales reģionālajā nodaļā un jāpasūta būvju kadastrālā uzmērīšana un kadastra datu reģistrācija/aktualizācija Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.

 

Ja minētā vienošanās(līgums) nav personas rīcībā un persona zina, ka tā par pajām ir iegādājusies saimniecības ēku, tad attiecīgie dokumenti iespējams meklējami arhīvā(iespējams Rēzeknes zonālajā valsts arhīvā htt://www.arhivi.lv/index.php?&480).

 

Ja saimniecības ēku privatizācijas dokumenti nav arī arhīvā un ja personas interesē šo saimniecības ēku dokumentus „legalizēt”, tad personai jāvēršas vietējā pašvaldības būvvaldē, lai „legalizētu” saimniecības ēkas piederības dokumentus.

 

Ja saimniecības ēkas piederības dokumentu „legalizācijas”nav iespējama, tad īpašuma tiesību atzīšanai uz saimniecības ēkām jāvēršas tiesā, jo Civillikuma 1024.pants paredz, ka persona, kura desmit gadus ir lietojusi nekustamo īpašumu, kurš nav ierakstīts zemesgrāmatā, ir atzīstama par tādu, kas ieguvusi nekustamo īpašumu ar ieilgumu un tam ir tiesības to ierakstīt zemesgrāmatā.

 

Atkarībā no reģistrācijai iesniegto saimniecības ēku privatizācijas dokumentu satura Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā tiks veikta kadastra objekta reģistrācija.

 

   Vecākais metodikas eksperts(zonētājs)Valguts Viliņš.

 

 

 

Informācija lauksaimniekiem.

 

    Ministru kabineta noteikumi Nr.735” Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”15.pants nosaka, ka Valsts institūcijas informāciju par iznomājamiem to valdījumā vai turējumā esošiem neapbūvētiem lauksaimniecībā izmantojamiem zemes gabaliem ievieto attiecīgās valsts institūcijas oficiālajā mājaslapā internetā, bet pašvaldība informāciju par iznomājamiem tā valdījumā vai turējumā esošiem neapbūvētiem lauksaimniecībā izmantojamiem zemes gabaliem izliek redzamā vietā pašvaldības  domes ēkā.Rēzeknes novada pašvaldībā šāda informācija ir pieejama pagasta pārvaldēs, informē Rēzeknes novada pašvaldības zemes lietu speciāliste –Anita Bringule.